Japan

DKSH Japan K.K.

4-19, Mita 3-chome
Minato-ku
Tokyo 108-8360
Japan

Takashi Kurihara
Telefon: +81 3 5441 45 25
Fax: +81 3 5441 45 27
takashi.kurihara@dksh.com

DKSH Japan K.K.

Osaka Toyota Bldg.,
3-11, Minami-Senba 4-chome
Chou-ku
Osaka 542-0081
Japan

Taku Miyata
Telefon: +81 6 6282 0561
Fax: +81 6 6282 1718
taku.miyata@dksh.com

Clariant (Japan) K.K.

Bunkyo Green Court Center Office 9F
2-28-8 Honkomagome
113-8662 Bunkyo-ku, Tokyo
Japan

Katsuhiko Kondo
Telefon +81 3 5977 7934
Katsuhiko.Kondo@clariant.com